Algemene Voorwaarden

Betreffende de eenmanszaak TjeeBee als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65801288, mede handelend onder de naam TjeeBee, Centrum voor Healing en Gelukkig Zijn.
Bezoekadres: Wevelaan 65, Utrecht.
Postadres: Wevelaan 65, 3571XT Utrecht
Email: tbezema@tjeebee.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die kunnen worden afgenomen bij TjeeBee, zoals maar niet beperkt tot: Healings, Workshops, Trainingen en andere bijeenkomsten en evenementen of online diensten.

1 Aanmelden

1.1 U schrijft (uzelf en/of iemand anders) in voor een evenement van TjeeBee via email of internet. Of u meldt zich aan voor een individuele healing, dit kan telefonisch of via email.

1.2 U ontvangt van TjeeBee via email een bevestiging van de inschrijving voor het evenement of de afname van een healing. Door de verzending van deze email komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving voor evenementen en activiteiten geschiedt in volgorde van binnenkomst.

2 Betaling

2.1 De factuur of betaalbevestiging en de informatie over het evenement of de healing ontvangt u na de bevestigingsemail van TjeeBee. Op de factuur is de uiterste betaaltermijn aangegeven.

3 Annulering of wijziging

3.1 U kunt de inschrijving voor een evenement annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

a. Een annulering of wijziging moet u per email indienen aan tbezema@tjeebee.nl.

b. Bij annulering of wijziging brengt TjeeBee €5 administratie- en reserveringskosten in rekening.

c. Bij annulering of wijziging binnen 7 dagen voor het evenement of de activiteit, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. Zie ook de bepaling onder 3.f.

d. Bij annulering binnen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het evenement of de activiteit bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

e. Annuleert u meer dan 21 dagen voor het evenement of de activiteit dan krijgt u de volledige deelnamekosten terug, verminderd met de €5 administratiekosten.

f. Als u bent verhinderd voor een 1- of 2-daags evenement van TjeeBee, mag u tot 24 uur voor aanvang van het evenement een vervanger naar het evenement sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde tot 24 uur voor aanvang van de workshop per email door aan TjeeBee. Voor evenementen die langer duren dan 2 dagen geldt deze bepaling niet.

g. Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht en ligt dat binnen de annuleringstermijnen zoals vermeld onder a t/m f, dan kunt u dit aangeven via tbezema@tjeebee.nl.

3.2 Na bevestiging van de afname van een healing kunt u deze wijzigen of annuleren onder de volgende voorwaarden: 

a. U kunt de datum en/of tijdstip van een healingsessie via whatsapp of telefonisch kosteloos wijzigen tot 24 uur vantevoren. Bij een wijziging binnen 24 uur voor de geplande healingsessie heeft TjeeBee het recht om €5 administratiekosten in rekening te brengen.

b. Een annulering moet u per email indienen aan tbezema@tjeebee.nl.

c. U kunt de gehele healing kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de afgesproken datum van de eerste healingsessie.

d. Bij annulering van de gehele healing binnen 14 dagen voor de eerste healingsessie bent u het totaalbedrag van de healing verschuldigd.

e. Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht en ligt dat binnen de annuleringstermijnen zoals vermeld onder a t/m d, dan kunt u dit aangeven via tbezema@tjeebee.nl. 

3.3 TjeeBee heeft het recht een evenement te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van het evenement bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald, met uitzondering van situaties van overmacht, zoals omschreven in artikel 7.
Extra bepaling in verband met corona: indien de workshop wegens door de overheid bepaalde coronamaatregelen geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe datum bepaald. Indien u op die datum niet kunt dan krijgt u het volledige bedrag van de workshop terug.

3.4 Van artikel 3.1 en 3.2 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door TjeeBee.

4 Klanttevredenheid

4.1 TjeeBee vindt het belangrijk dat u tevreden bent, daarom heeft TjeeBee een “niet goed, geld terug” garantie voor activiteiten (healings, workshops, trainingen en evenementen) die een doorlooptijd hebben van langer dan 6 weken. U kunt na de eerste healingsessie of na de tweede dag van de activiteit, tot uiterlijk 3 dagen na de start van de activiteit, uw deelname annuleren en daarmee uw inverstering van het deel dat u niet hebt gevolgd terugkrijgen. Annuleren kan door binnen 3 dagen na de start van de activiteit een email te sturen aan tbezema@tjeebee.nl, met daarin een onderbouwing voor reden van annuleren. Indien u al betalingen heeft gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd, met uitzondering van het deel dat u wel heeft gevolgd* en verminderd met €5 administratiekosten.
*In geval van een healingtraject langer dan 6 weken betreft dit de eerste sessie. In geval van een training langer dan 6 weken betreft dit de eerste 2 dagen. Ook moet u al het eventueel ontvangen materiaal (van bijvoorbeeld een training) inleveren.

4.2 Na de in 4.1 genoemde termijn (10 dagen) is het niet meer mogelijk om uw deelname aan een reeds gestarte activiteit te annuleren en moet u het volledige deelnemersgeld betalen. U komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Evenementen worden gegeven door TjeeBee of door TjeeBee in samenwerking met 1 of meer partners. Individuele healings worden gegeven door TjeeBee.

5.2 TjeeBee is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door u, voor, tijdens of na deelname aan een evenement of healing.

5.3 TjeeBee is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot een evenement, door derden (waaronder partners waar TjeeBee mee werkt tijdens een evenement) verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

5.4 Iedere aansprakelijkheid van TjeeBee voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de factuur voor het betreffende evenement of healing, exclusief btw.

5.5 Indien TjeeBee dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, is TjeeBee gerechtigd het evenement of de healingsessie te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

5.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van TjeeBee voor die schade.

5.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet u TjeeBee eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat TjeeBee staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

6 Klachten

6.1 Klachten die betrekking hebben op een door u afgenomen healing(sessie) of deelname aan een evenement kunt u per email (tbezema@tjeebee.nl) aan TjeeBee kenbaar maken. TjeeBee ontvangt van u een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat TjeeBee in staat is te reageren, deze met u te bespreken en indien van toepassing, te herstellen. 

6.2 TjeeBee is aangesloten bij de NIBIG geschilleninstantie. Is de klacht in uw optiek, na het melden van de klacht en het overleg met TjeeBee, onvoldoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot de NIBIG geschillencommissie via //nibig-geschillencommissie.nl/klacht/.

6.3 Ook als u een klacht stuurt, blijft uw verplichting tot betaling bestaan.

7 Overmacht

7.1 TjeeBee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien TjeeBee daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan TjeeBee, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van TjeeBee komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TjeeBee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TjeeBee niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. TjeeBee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TjeeBee haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 TjeeBee kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

7.4 Voorzover TjeeBee ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TjeeBee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

8 Geheimhouding en persoonsgegevens

8.1 TjeeBee verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u in het kader van een healing met TjeeBee deelt.

8.2 Indien TjeeBee op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en TjeeBee zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is TjeeBee niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

8.3 TjeeBee neemt uw privacy serieus en gebruikt uw persoonsgegevens alleen in het kader van de TjeeBee dienstverlening. TjeeBee houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens TjeeBee verwerkt en met welk doel is te vinden in het Privacy Statement.

9 Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

9.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.

9.3 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10 Merkenrecht

10.1 Het merk Gaia Blessing® is exclusief eigendom van TjeeBee en mag alleen door TjeeBee en gecertificeerde Gaia Blessing® Practitioners, oftewel: mensen die de gehele Gaia Blessing® Opleiding hebben afgerond, gebruikt worden.

10.2 Afbeeldingen en teksten op de website van TjeeBee mogen alleen na schriftelijke toestemming van TjeeBee gebruikt worden.

11 Slotbepalingen

11.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

11.2 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

11.3 Tezamen met de bevestigingsemail en eventueel daarin overeengekomen aanvullende voorwaarden vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en TjeeBee. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

11.4 Indien TjeeBee niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TjeeBee in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

11.5 TjeeBee is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.tjeebee.nl en kan op verzoek per post of email worden toegestuurd.

11.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 februari 2021. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door TjeeBee wordt aangegeven.